1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. In deze algemene voorwaarden en op onze website/webshop wordt onder Steven St Clayr verstaan, Etienne Lecocq handelend onder de handelsnaam “SSC SUPPORT”, met maatschappelijke zetel te 2820 Rijmenam, Gemeenteplein 18 en met ondernemingsnummer 0885.715.710

1.2. Voor vragen of inlichtingen is SSC SUPPORT bereikbaar via info@stevenstclayr.be

1.3. Deze algemene voorwaarden bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen van SSC SUPPORT en de Koper bij het sluiten van de overeenkomst.

1.4. De overeenkomst wordt uitsluitend afgesloten in de Nederlandse taal.

1.5. De overeenkomst wordt door SSC SUPPORT niet opgeslagen en kan na afloop van de bestelprocedure niet meer worden geraadpleegd. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Koper via e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

 

2. AANBOD EN BESTELLING

2.1. Het aanbod bevat een duidelijke, volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en geldt steeds zolang de voorraad strekt.

2.2. Voordat de bestelling wordt geplaatst, worden deze algemene voorwaarden via een duurzame drager aan de Koper ter beschikking gesteld en dient de Koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden door de knop “ik ga akkoord met deze algemene voorwaarden” aan te vinken. Door het plaatsen van de bestelling, gaat de Koper akkoord met de algemene voorwaarden.

2.3. Om een bestelling te plaatsen, kiest de Koper zijn artikel naar keuze en plaatst de Koper het artikel in het winkelmandje door op de knop  “toevoegen” te klikken. Vervolgens zal de Koper zijn klantgegevens moeten invullen en de leverings- en betaalmethode moeten kiezen. De gegevens zijn te allen tijde aanpasbaar via de pagina ‘mijn account’. Door het aanklikken van de knop “betalen” erkent de Koper uitdrukkelijk dat de bestelling een betalingsverbintenis inhoudt. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Koper via e-mail een bevestiging van zijn bestelling. In de bevestigingsmail worden onderhavige algemene voorwaarden nogmaals via een duurzame drager verstrekt. De overeenkomst is bindend van zodra de Koper een bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

2.4. SSC SUPPORT behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

 

3. LEVERING

3.1. SSC SUPPORT streeft ernaar uw bestelling steeds zo snel mogelijk te verwerken. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden, tenzij anders overeengekomen en behoudens overmacht overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

3.2. Het risico van beschadiging en/of verlies van artikelen gaat op het ogenblik van levering over op de Koper.

3.3. De Koper is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het afleveradres. SSC SUPPORT is niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending wegens een door de Koper gemaakte fout bij het afleveradres.

3.4. De bestelde artikelen kunnen enkel worden geleverd in België.

3.5. Ingeval de Koper een beschadigd of onvolledig artikel ontvangt, moet de Koper SSC SUPPORT hiervan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst per e-mail op de hoogte brengen, overeenkomstig artikel 9 van deze algemene voorwaarden. Bij gebreke aan tijdige melding worden de goederen geacht conform en correct te zijn geleverd.

 

4. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.

4.2. Voor bestellingen binnen België, een verzendkost van 7.50€ aangerekend bij een bestelling minder dan 45€, zoals tijdens de bestelprocedure vermeld.

4.3. De artikelen blijven eigendom van SSC SUPPORT, tot integrale betaling van de aankoopprijs en desgevallend, de verzendkosten.

5. BETALING

5.1. SSC SUPPORT biedt verschillende veilige betalingsmethodes, zoals weergegeven bij de check-out procedure op de webshop.

5.2. De betalingen worden afgehandeld via de Payment Service Provider STRIPE. STRIPE staat garant voor veilige betalingen en vlotte afhandeling van de betaling.

 

6. HERROEPINGSRECHT

6.1. De Koper heeft het recht om binnen de termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Koper het artikel heeft ontvangen.

6.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper SSC SUPPORT via een ondubbelzinnige verklaring (per gewone post, bijgevoegd bij het retourpakket) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Koper kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde retourformulier/modelformulier voor herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.3. Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt de Koper alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, van SSC SUPPORT terug.

6.4. SSC SUPPORT betaalt de Koper terug onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke aankoop heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling. SSC SUPPORT mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen hebben teruggekregen, of de Koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Ingeval van gedeeltelijke herroeping, behoudt de verkoper zich het recht voor om de leveringskosten niet of niet geheel terug te betalen.

6.5. De Koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluiten om de overeenkomst te herroepen aan SSC SUPPORT heeft medegedeeld, aan SSC SUPPORT terug te zenden. Hieraan is voldaan indien de Koper de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De goederen moeten in originele staat en verpakking worden teruggestuurd.

6.6. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Koper.

6.7. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen. In elk geval zal SSC SUPPORT de terugname weigeren indien de labels van het artikel zijn verwijderd, indien het artikel onvolledig werd teruggestuurd, indien het product getest of gedragen werd.

 

7. GARANTIE

7.1. SSC SUPPORT staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

7.2. Bovenstaande doet geen afbreuk aan wettelijke waarborg van conformiteit overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

8. OVERMACHT

8.1. SSC SUPPORT is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil en controle om. Hieronder vallen verstoringen of stakingen van transport-, post of communicatiediensten, productieonderbrekingen, tekorten aan grondstoffen, die SSC SUPPORT of haar leveranciers treffen.

9. KLANTENDIENST

9.1. SSC SUPPORT vindt een goede communicatie zeer belangrijk.

9.2. Bij klachten over een bestelling of wanneer een verkeerd artikel werd geleverd, moet de Koper zo spoedig mogelijk SSC SUPPORT op de hoogte brengen via info@stevenstclayr.be. Deze klachten worden in aanmerking genomen, indien deze binnen de 8 dagen na levering schriftelijk worden gemeld.

9.3. Bij de klacht maakt de Koper melding van zijn naam, ordernummer en het product waarover een klacht bestaat.

9.4. SSC SUPPORT zal deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en naar een passende oplossing trachten te zoeken. Op geen enkele wijze kan hieruit enige erkenning van aansprakelijkheid worden afgeleid.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

10.1. Op de overeenkomsten gesloten tussen SSC SUPPORT en de Koper is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

10.2. In geval van betwisting van gelijk welke aard zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Antwerpen en de Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd.